Wersja Polska English Version česká verze Русская версия


Imię: *
Nazwisko: *
E-mail: *
Telefon:
Wiadomość:


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Aktualności » OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

2015-01-12 14:27

 

IBC SERVICE Z SIEDZIBĄ W USTRONIU

UL. DASZYŃSKIEGO 64, 43-450 USTROŃ

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Niniejszy dokument stanowi ogólne warunki sprzedaży towarów oferowanych przez IBC SERVICE z siedzibą w Ustroniu, ul. Daszyńskiego 64, 43-450 Ustroń na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

2. Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia, otrzymują następujące brzmienie:

  1. Ogólne Warunki Sprzedaży (w skrócie OWS) – niniejszy dokument zawiera ogólne zasady dotyczące sprzedaży Towarów oferowanych przez IBC SERVICE na rzecz Kupujących i stanowiący integralną część Umowy Sprzedaży. Zawarcie przez Kupującego Umowy Sprzedaży oznacza również akceptację OWS, które wiążą Kupującego począwszy od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;
  2. IBC – firma IBC SERVICE z siedzibą w Ustroniu, ul. Daszyńskiego 64;
  3. Kupujący – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, wpisany do CEIDG, KRS lub jakiegokolwiek zagranicznego ich odpowiednika, który zawarł Umowę Sprzedaży z IBC;
  4. Umowa Sprzedaży – umowa w rozumieniu obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy IBC, a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego od IBC Towaru na warunkach w niej określonych, a której integralną częścią jest OWS;
  5. Towar – przedmiot/y znajdujące się w aktualnej ofercie IBC, stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży.
  6. Towar Regenerowany – Towar uprzednio eksploatowany i noszący znamiona eksploatacji, w tym, mogący zawierać śladowe ilości mikrocząsteczek substancji, poddawany procesowi regeneracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności, Międzynarodowej Konwencji ADR oraz Normą ISO 16106:2010 „Opakowania - Opakowania transportowe do towarów niebezpiecznych - Opakowania transportowe towarów niebezpiecznych, duże pojemniki do przewozu luzem (DPPL) i duże opakowania - Przewodnik do stosowania normy ISO 9001";
  7. Strony – łączne określenie IBC oraz Kupującego.

 

II. TOWAR.

1. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest Towar Regenerowany, Kupujący przed nabyciem Towaru Regenerowanego, zapoznaje się ze stanem technicznym takiego Towaru Regenerowanego, co Strony potwierdzają następnie w Umowie Sprzedaży. Towar Regenerowany poddawany jest wieloetapowemu czyszczeniu.

2. Nabywając Towar regenerowany w IBC, Kupujący potwierdza, iż ma świadomość, że zawartość (w tym różnego rodzaju ciecze) przeznaczona przez Kupującego do umieszczenia w Towarze regenerowanym, może reagować z pojemnikiem, wobec czego zobowiązuje się każdorazowo dokładnie sprawdzać, czy dany sposób wykorzystania Towaru jest odpowiedni i prawidłowy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania Towarów regenerowanych.

3. Towar stanowi wyłączną własność IBC i nie jest obciążony prawami lub jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich.

4. Strony postanawiają, iż na mocy art. 558 kc, wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru.

 

III. CENA.

1. Zapłata ustalonej przez IBC ceny sprzedaży Towaru powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych przez Strony warunków płatności.

2. Kupujący staje się właścicielem towaru w chwili całkowitej zapłaty za Towar, w terminach określonych przez  IBC (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego). Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas IBC ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu Towaru niezapłaconego. IBC zastrzega sobie również prawo żądania odszkodowania, jeżeli Towar został zużyty lub uszkodzony, w szczególności gdy wartość Towaru podlegającego zwrotowi jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany Towar.

3. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto IBC.

4. W przypadku nieterminowej zapłaty, IBC jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości o 2% przewyższające poziom odsetek ustawowych. 

5. Jeżeli Kupujący zalega z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, IBC ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych.

 

IV. WYDANIE TOWARU.

1. Wydanie Towaru w posiadanie Kupującemu odbywa się na terenie zakładu IBC, na podstawie dokumentu wydania.

2. Przed zawarciem Umowy Sprzedaży Kupujący uprawniony jest do zbadania stanu Towaru na terenie zakładu IBC, w celu stwierdzenia, czy Towar spełnia jego wymagania i jest przydatny do celu, na jaki go przeznaczył.

3. Jeżeli Kupujący lub osoba upoważniona przez niego, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie dokona odbioru Towaru zgodnie z zasadami określonymi w OWS, w tym w szczególności, ust. 1 powyżej, Strony przyjmują za wiążący prawnie i faktycznie stan Towaru opisany w protokole sporządzonym przez IBC.

 

IV. TRANSPORT.

1. Transport Towaru będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży każdorazowo odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego. Koszty wydania i odbioru Towaru, w tym koszty zważenia, opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu, koszty transportu i odebrania ponosi w całości Kupujący.

2. W przypadku, gdy Strony ustaliły, że IBC dostarczy Towar do miejsca wskazanego przez Kupującego, wówczas IBC będzie uprawniony do korzystania z usług przewoźnika w imieniu i na rzecz Kupującego, co oznacza, że IBC nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Kupującego za działania lub zaniechania przewoźnika w związku z transportem Towaru. W zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń względem przewoźnika związanych z transportem Towaru uprawniony jest wyłącznie Kupujący.

 

 VI. SZKODY.

1. Odpowiedzialność IBC wobec osób trzecich z tytułu nienależytego i/lub niezgodnego z prawem korzystania, w tym nienależytego sposobu korzystania przez Kupującego z Towaru jest wyłączona.

2. Kupujący zwalania IBC z odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu nienależytego i/lub niezgodnego z prawem, w tym nienależytego sposobu korzystania z Towaru. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń wobec IBC z tytułu nienależytego i/lub niezgodnego z prawem korzystania, w tym nienależytego sposobu korzystania z Towaru, IBC powiadomi o tym fakcie Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki zaspokoić uzasadnione roszczenia osoby trzeciej, na własny koszt i ryzyko, a także zwrócić IBC niezbędne i uzasadnione koszty poniesione w związku z w/w roszczeniami. W przypadku, gdy zwolnienie z odpowiedzialności będzie niemożliwe w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Kupujący zobowiązuje się zwrócić IBC wszelkie kwoty, które IBC zobowiązany będzie wydać w związku z roszczeniami osób trzecich. Postanowienia powyższe wiążą Kupującego także po odstąpieniu od Umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych.

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Bez względu na uprawnienia zawarte w punkcie III ust. 4 OWS, w przypadku, gdy Kupujący pozostaje w zwłoce lub opóźnieniu w zapłacie ceny Towaru lub jakiejkolwiek jej części ponad 15 (piętnaście) dni, IBC według własnego uznania uprawniony jest do:

a)  uznania całej kwoty ceny Towaru za podlegającą natychmiastowej zapłacie i wezwania Kupującego do natychmiastowej wpłaty tej kwoty na rzecz IBC, nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia wezwania Kupującemu, pod rygorem odstąpienia od Umowy Sprzedaży; lub

b)  odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

2. Uprawnienie IBC do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje IBC, w przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty całej kwoty ceny Towaru.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, przysługuje IBC także w przypadku, gdy Kupujący nie dokonuje odbioru Towaru lub jego części w ustalonym przez IBC dniu.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, przez którąkolwiek ze Stron, bez względu na przyczynę, Kupujący zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu na rzecz IBC Towaru będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży. W przypadku, gdy Kupujący będzie się uchylał od powyższego zobowiązania, IBC uprawniony jest na koszt i ryzyko Kupującego odebrać Towar oraz, jeżeli to konieczne , sporządzić protokół zawartości znajdującej się w Towarze, nie będącej własnością IBC.

5. W przypadku, gdy IBC skorzysta z uprawnienia odstąpienia od Umowy Sprzedaży, z przyczyn wskazanych w ust. 1 lit. b) powyżej, Kupujący zobowiązany się do zapłaty na rzecz IBC kary umownej w wysokości odpowiadającej 15% ceny brutto Towaru oraz pokryć wszelkie koszty poniesione przez IBC w związku z przygotowaniem do realizacji Umowy Sprzedaży. IBC uprawniony jest w takim przypadku do dochodzenia od Kupującego na zasadach ogólnych roszczeń o naprawienie szkody, jeżeli szkoda poniesiona przez IBC przewyższy wysokość określonej powyżej kary umownej.  

6. W przypadku, gdy IBC odstąpi od Umowy Sprzedaży z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w okolicznościach, gdy doszło do wydania Towaru Kupującemu, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz IBC opłaty za korzystanie z Towaru za każdy dzień, w którym Towar był w posiadaniu Kupującego w wysokości wskazanej przez IBC.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień Umowy Sprzedaży lub OWS za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na zgodność z prawem, ważność lub wykonalność pozostałych jej postanowień, a Strony zastąpią takie postanowienie, ważnym, zgodnym z prawem, wykonalnym oraz możliwie najbardziej zbliżonym do celu gospodarczego postanowieniem, jaki Strony chciały osiągnąć. 

2. Postanowienia Umowy Sprzedaży należy  wykonywać i interpretować zgodnie z treścią OWS, a w sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

3. Kupujący uprawniony jest do przeniesienia na rzecz osób trzecich roszczeń wobec IBC związanych z wykonaniem Umowy Sprzedaży, wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody IBC.

4. Wszelkie roszczenia wynikające z Umowy Sprzedaży i OWS lub z nimi związane, w tym wszelkie kwestie dotyczące ich istnienia, interpretacji, ważności lub rozwiązania, rozstrzygane będą między Stronami w sposób polubowny. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia, sądem właściwym miejscowo do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby IBC.

 

Ustroń, 01.03.2016r.